DisclaimerHet zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site www.UIT123.nl, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting Aansprakelijkheid


Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door UIT123.nl uitdrukkelijk afgewezen.

UIT123.nl biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site


UIT123.nl streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. UIT123.nl streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren.
UIT123.nl wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules.

UIT123.nl wijst elke vorm van aansprakelijk voor informatie toegevoegd door derden uitdrukkelijk af.
UIT123.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.
Hoewel UIT123.nl alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of links naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door UIT123.nl worden gewijzigd.

Verwijzingen en links


Verwijzingen of links naar andere sites welke niet het eigendom zijn van UIT123.nl dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site.
Deze sites worden niet door UIT123.nl onderhouden en UIT123.nl heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. UIT123.nl geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten


Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij UIT123.nl dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiƫren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UIT123.nl.

Virussen


UIT123.nl garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of links die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.
UIT123.nl gebruikt een paar cookies om het surfen te vergemakkelijken... lees meer. akkoord